diumenge, 9 de juny de 2019

La rendició de Càller (1326) i el primer repoblament català a Sardenya

«E d'aquí avant, amb l'ajuda de Déu, los catalans poden fer compte que seran senyors de la mar»
- Crònica de Ramon Muntaner (cap. 290)

A principis de 1325, dos anys després de la batalla de Lucocisterna, en la que els pisans -vençuts- hagueren de tancar-se a Càller abandonant els dominis que tenien al sud i nord-est de Sardenya, Pisa reprèn les hostilitats contra la corona d'Aragó aprofitant la revolta dels Doria, els Malaspina i el comú de Sàsser al nord de l'illa. Com explica Ramon Muntaner, de qui en seguirem a partir d'aquí la Crònica, els pisans «faeren metre molta vianda al castell de Càller, e hi faeren grans obres, així d'enfortir los murs con d'altres defeniments, e hi faeren venir molts soldaders de cavall e de peu [...] e com tot açò hagueren fet, pensaren de trencar totes les covinences que havien ab lo senyor infant [Alfons], e totes les paus.» Des de llavors, «jamés no podien trobar català apartat, que tantost no el degollassen; així que en poc de temps [...] n'hagren morts e gitats en un pou ben setanta.» Així doncs, els pisans havien traït l'acord pactat amb el rei d'Aragó; tot plegat suposava un casus belli que justificava prendre Càller definitivament.

Barris històrics de Càller a la Civitates Orbis Terrarum
Càller en un gravat per a la Civitates Orbis Terrarum (1572). S'hi aprecia la compartimentació dels barris històrics, amb Castell al mig, sota la ciutadella, Estampatx (Stampace) a l'esquerra, Llàpola (avui Marina) tocant al port i Vilanova, a la dreta, extramurs, davant del turó on hi ha el santuari de Nostra Senyora de Bonaire / wikipedia
Les forces catalano-aragoneses, que comencen a encerclar la ciutat des del campament fortificat de Bonaire, desbaraten la flota que la venia a socórrer i rebutgen una sortida dels pisans, que -derrotats- hagueren de tornar-se'n dins. En aquestes circumstàncies, Jaume el Just s'apressa a enviar reforços i, un cop arribats a Sardenya, els comandaments catalano-aragonesos manen atacar els barris d'Estampatx i Llàpola, on trobaren una aferrissada resistència per part dels calleresos. Un cop expulsats els defensors, que es retiraren cap al castell, on quedaren assetjats, els carrers de la ciutat baixa ja es trobaven en mans dels soldats catalano-aragonesos, que «van enderrocar tots los murs e les cases, e ho meteren tot a pla» enduent-se la pedra i la fusta a Bonaire, l'enclau "paràsit" fundat per nodrir-se de Càller fins absorbir-lo.

Mentre el cercle s'estrenyia sobre els defensors del castell, arribaven «moltes naus e llenys de Catalunya, qui tots anaven plens de bones gents d'armes». Així, finalment, els pisans «sabent lo gran poder que el senyor rei d'Aragó [Jaume el Just] hi havia tramès, tengren llur fet per perdut [...] e molt humilment suplicaren al senyor rei e al dit senyor infant que els plagués que los perdonàs ço que fet havien contra ells, e que li retrien lo castell de Càller». Segellant la rendició, els pisans que defensaven la ciutadella pogueren sortir amb vida mentre que els seus assaltants s'estalviaren una letal pluja de sagetes que hagués convertit la presa de Càller en un infern. D'aquesta manera, finalment, la primera ciutat de Sardenya passa a mans de la corona catalano-aragonesa. Als pisans, tot i la cruesa dels fets, se'ls manté les rendes feudals de Gippi, la Trexenta i Sulcis, territori infeudat als Della Gherardesca, la nissaga que governava la República de Pisa.

El relat que fa Muntaner de l'entrada a Càller -aquell 9 de juny de 1326- és d'una èpica cinematogràfica: 
«[...] entraren ab ben quatre-cents cavalls armats e ab ben dotze mília sirvents, tots catalans. [...] per la porta de Sant Brancaç [Sant Pancràs], e els dits pisans eixiren per la Porta de Mar [...] E con los dits oficials, el dit noble En Berenguer Carròs e companya del dit senyor rei entraren en Càller, llevaren en la torre de Sant Brancaç un gran estendard reial [...], e puis en cascuna de les altres torres altre estendard e molts penons reials menors. E per gràcia de Déu, com les dites senyeres e penons se llevaren per les dites torres, no faïa gens de vent, e tantost con foren arborades, venc un vent al garbí, lo pus bell del món, qui estès les senyeres totes e los penons. E fo una vista la pus bella qui anc fos per aquells qui bé volen a la casa d'Aragon; e per los contraris, dolor e rancura assats. E aquí lo llaus se llevà, e havia tantes de gents de catalans dins e defora, e gents moltes de sards, e aquells de Bonaire qui responien als llaus tots ensems, que paria que ceel e terra ne vengués. E aixi, [...] establiren bé lo dit castell, de molta bona gent de paraula, ço és de paratge, e de peu, en tal manera que per tots temps d'aquí avant hi serà Déu servit; e hi trobaran totes gents veritat i justícia, en tal manera que la casa d'Aragon e tota Catalunya n'haurà honor e glòria.»

Vista de Càller des del castell
Vista de la ciutat de Càller des del castell / AMS
El cronista segueix «[...] mentre se faïa aquesta gran festa en Càller e en Bonaire per los catalans, los pisans, dolents e marrits, recolliren-se, e anaren-se'n en Pisa, tantost con lo dit castell hagueren retut, de Càller, e altres llocs que tenien en Sardenya». Després de la conquesta, expulsats els pisans del castell, cal repoblar la ciutat, com mana l'infant Alfons a l'almirall Bernat de Boixadors en un memorial l'agost de 1326: «tots heretats en Sardenya que estan en Bonayre se muden en castell de Càller, e tenguen casa aqui per mils guardar lo dit Castell». Però no seria tan senzill, ja fos perquè alguns calleresos es quedaren a la ciutat baixa en virtut del pacte de rendició com per les dificultats a l'hora d'atreure pobladors a la llunyana Sardenya. A més, els catalans establerts a Bonaire tres anys enrere ja s'hi havien acomodat i calgué negociar amb ells unes condicions -aprovades al gener de 1327- per a què acceptessin el trasllat. 

Finalment, a l'estiu d'aquell any, es concedí a Càller el codi municipal de Barcelona -que ja tenia la minvant Bonaire- gràcies al qual gaudiria dels mateixos privilegis que tenia el cap i casal de Catalunya. Això acabà d'impulsar-ne el repoblament, fent que, en pocs anys, la ciutat arribés a uns 6.000 habitants, la majoria catalans. Càller, doncs, esdevingué la capital del regne i experimentà el sistema de repoblament i implantació del dret català que s'aplicarà en altres llocs de l'illa, com Sàsser (1328) o l'Alguer (1354).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Cròniques de Sardenya] També us pot interessar...
> Bonaire, de patrona de la Sardenya catalano-aragonesa a capital d'Argentina 
> La conquesta -definitiva- de l'Alguer i el seu repoblament amb catalans (1354) 

divendres, 7 de juny de 2019

Els fets del Corpus de Sang i l'inici de la Guerra dels Segadors (1640)

«[...] y així los segadós, com eren tants y ningú no·ls deya res ni·ls feyan contrari, éran senyós.»
(dietari de Miquel Parets)

A la Barcelona del s.XVII és costum que, a principis de juny, temps de sega, els homes de la rodalia hi "baixin" a llogar-se com a segadors. Aquell 1640, la seva vinguda neguiteja el virrei -Dalmau III de Queralt- per la tensió que es respira... Als greuges patits per la "gent de la terra" des de fa anys, començant pel reclutament forçós i els devastadors allotjaments de les tropes, s'hi havien afegit l'assassinat d'Antoni de Fluvià en no obrir les portes del seu casalot als soldats, els tràgics fets de Santa Coloma de Farners o els sacrilegis comesos en diverses parròquies. Tot plegat colmava d'indignació una multitud creixent, que -ja sense res a perdre- tocava a sometent i s'enfrontava als terços hispànics fent-los fugir de llurs terres.

En aquesta situació, el 22 de maig, milers de segadors havien irromput a Barcelona per alliberar Francesc de Tamarit, el diputat militar de la Generalitat empresonat per ordre del virrei, que s'havia tancat a les Drassanes amb nobles, generals i jutges de l'Audiència per por a què els anessin a buscar. Finalment, eclesiàstics, diputats i consellers aconseguiren calmar els ànims i acompanyar els forasters fora de Barcelona per anar després on era el virrei, a qui escortaren fins al seu palau i li posaren guàrdia. Després d'aquest episodi, doncs, el virrei suplicà als consellers que no deixessin entrar a la ciutat els segadors que venien a buscar feina, petició desestimada per evitar que marxessin sense segar el pla de Barcelona.

A finals de maig, els terços -que fugien de milers de pagesos armats que els anaven hostilitzant per valls, boscos i turons- resseguiren la costa direcció al Rosselló i, quan arribaren a l'Empordà, aprofitant que el terreny pla els era més favorable, saquejaren pobles i esglésies, atiant encara més el rebuig de la població.

Corpus de Sang d'Antoni Estruch (1907) / wikimedia
El 7 de juny de 1640, dia de Corpus, hi havia centenars de segadors a Barcelona que havien vingut per oferir llurs serveis. De bon matí, al carrer Ample, un criat de l'algutzir Montrodon -aquell que havia estat cremat a Santa Coloma de Farners- discuteix amb un segador i s'hi baralla, propinant-li dues punyalades. Aquell incident és l'espurna que farà esclatar l'avalot... El fals rumor que un dels seus ha mort apunyalat arriba ràpidament fins als segadors, que des de la Rambla es concentren davant la casa del virrei al crit de "Visca la terra!" i "Morin els traidors!". Un cop allà, comencen a apilar feixos de llenya davant la porta per calar-hi foc però els frares de Sant Francesc s'interposen per mirar d'aturar-los i acaben traient el Santíssim Sagrament per apaivagar-los. Llavors arriben els bisbes de Barcelona, Vic i l'Urgell que juntament amb els consellers de Barcelona intenten posar pau. En aquest moment, un tret que no se sap d'on ve impacta contra un segador, que mor, fet que encara exhalta més els ànims. Finalment, bisbes, frares i consellers -palplantats davant del palau del virrei- aconsegueixen que els segadors se'n tornin a la Rambla.

Tot i així, la còlera dels segadors segueix encesa i ara pugen la Rambla en direcció a les cases dels "traïdors" a qui responsabilitzen de tants sofriments. Davant d'això, les companyies barcelonines es limiten a custodiar els edificis més importants mentre la població no fa res per aturar-los sinó que se'ls comença a afegir. Així, primer assalten el palau de Gabriel Berart, jutge de l'Audiència, després el de Guerau Guardiola, lloctinent del mestre racional i, finalment, el del duc de Fernandina, general de galeres, on hi ha un intercanvi de trets amb els criats. Mentrestant, arriben apressadament els consellers per aturar els segadors i un d'ells cau enmig de la multitud, fet pel qual comença a estendre's el rumor que "los castellans han mort un conseller!"Encara més irats, els segadors cremen i enderroquen la casa.

Assassinat del virrei pels segadors Corpus de Sang
Litografia que representa l'assassinat del virrei pels segadors, d'Ermenegild Miralles / wikipedia

Mentrestant, passat el migdia, el virrei -escortat pels diputats de la Generalitat- aprofita per tancar-se a les Drassanes amb cavallers, bisbes i soldats -alguns d'ells forasters- creient estar més segur. A la vora hi ha una galera a la que es fa acostar-se per a què, si l'avalot s'agreuja, el virrei pugui embarcar i fugir de Barcelona. Finalment, durant la tarda, enmig d'una gran confusió, els segadors arriben a les Drassanes, es produeixen diversos enfrontaments i la galera, bombardejada per l'artilleria, s'allunya. Esbotzada la porta de les Drassanes, el virrei aconsegueix escapar dirigint-se cap a Sant Bertran, als peus de Montjuïc. Poques hores més tard el troben mort, a tocar de la platja, amb diverses punyalades. Durant aquella jornada també és assassinat el jutge de l'Audiència, Gabriel Berart, que és descobert al monestir de les monges mínimes, on s'havia amagat (actual pl. J. Amades). Amb la nit acaba la terrible diada del Corpus de Sang.

Durant els dies posteriors l'avalot continua, cremen més palaus i se succeeixen enfrontaments i persecucions. Finalment, l'11 de juny les companyies barcelonines aconsegueixen restablir l'ordre. Les autoritats catalanes, que amb l'alliberament de Francesc de Tamarit havien mostrat certa connivència amb els segadors, s'han vist aquest cop del tot superades per l'esclat popular. Tot i que Madrid necessita temps, el projecte del comte-duc d'Olivares de prendre Catalunya per les armes aprofitant un "tumulto" per acabar amb el seu sistema constitucional es va preparant. Comença la Guerra dels Segadors.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Efemèrides] També us pot interessar...
> Una nit de sang i foc a l'Alguer catalano-aragonesa (1412) 
> El tractat dels Pirineus i la partició del Principat (1659) 

dimarts, 4 de juny de 2019

Segimon Arquer, un humanista sard cremat per la Inquisició hispànica

Un 4 de juny de 1571 fou executat a Toledo Segimon Arquer. Humanista i teòleg, havia nascut a Càller -41 anys enrere- en el sí d'una de les famílies nobles catalanes que administraven Sardenya. Estudiós brillant, amb tan sols 17 anys ja era llicenciat en Dret per la Universitat de Pisa i de Teologia per la Universitat de Siena. L'any 1547 viatjà a Alemanya per demanar a la cort de Carles V que s'aixequi la suspensió de béns que s'ha imposat a la seva família arran d'un litigi amb altres nobles sards. Durant aquest viatge, fent estada a Suïssa, coneix l'erudit franciscà Sebastian Münster, que en aquell moment està ampliant la seva Cosmographia Universalis, i accepta escriure un breu capítol sobre Sardenya. Així, a Sardinia brevis historia et descriptio (1550) explica les condicions naturals de l'illa, la història dels pobles que hi han passat, les ciutats més importants que s'hi troben, la realitat bilingüe català-sard dels seus habitants així com les lleis i costums que regeixen la terra i la situació de les magistratures i el clero sard. En aquest darrer punt, Arquer critica la manca de vocació d'alguns clergues i l'ús de la violència per la Inquisició.

Els assumptes cortesans van prou bé per al jove Arquer, que l'any 1553 -trobant-se a Madrid- és designat pel príncep Felip advocat fiscal del Consell d'Aragó. Retornat a Sardenya el 1555, haurà de fer justícia -sota protecció del virrei- en els greus enfrontaments que dessagnen la noblesa sarda, fet que l'enemistarà amb la facció dels Aymerich. Un any més tard, mor el virrei i Jeroni Aragall -emparentat amb els enemics d'Arquer- és designat regent de Sardenya, moment que aprofita per empresonar-lo a la torre de Sant Pancràs de Càller. Quatre mesos més tard, Arquer aconsegueix escapar i marxa a Castella per reclamar justícia a la corona. Confirmat com a advocat fiscal, Arquer torna a Sardenya l'any 1558, esperant reprendre -reforçat- la seva activitat. Res més lluny de la realitat, durant la seva absència, el partit d'Aymerich ha influït sobre el nou virrei Álvaro de Madrigal per moure'l contra Arquer. La oportunitat per fer-lo caure no triga en arribar: l'any 1559 es publica l'Índice de libros prohibidos per la Inquisició hispànica, entre els quals s'hi troba la Cosmographia de Münster, ara luterà, que inclou la descripció de Sardenya escrita per Arquer.

Auto de fe Inquisició hispànica
Representació d'un "auto de fe" de la Inquisició hispànica per M. Robert Fleury / wikipedia
Acusat de luteranisme pel mateix virrei, Arquer -aclaparat per la turbulenta situació que viu a Càller- es prepara per marxar altre cop a la cort, encara que sigui temporalment, esperant que es torni a fer justícia davant dels seus enemics. Mentrestant, el nou arquebisbe callerès, Antonio Parragués de Castillejo, estudia el cas i -inicialment- no el troba culpable. Tot i així, l'any 1561 creixen a Sardenya les veus que testifiquen contra Arquer -els seus enemics van fent feina- i, davant d'aquesta evidència, que els seus afins li comuniquen per carta, comença a aplegar documentació per defensar-se, si cal, davant de la Inquisició. Al març de 1563, l'arrest sota acusació de luterà del seu amic Gaspar de Centelles, amb qui s'havia anat cartejant d'ençà que feren amistat quan el valencià era castlà de Sàsser, no feia presagiar res de bo.

L'agost d'aquell any, Arquer és detingut a Madrid i tancat a Toledo, on se li obre un procés inquisitorial sota l'acusació de difondre idees herètiques. Després de 7 anys de presó, en què mira de provar la seva innocència sense èxit, Arquer és torturat per ofegament ("tormento del agua") i torsió de les extremitats ("potro") però tot i els patiments que sofreix no confessa la seva culpabilitat, tal i com li reclamen que faci els agents de la Inquisició convençuts de les proves que l'inculpen, ja que considera que si es declara "heretge" per salvar la vida estaria enganyant a Déu, que coneix la veritat, tan sols per posposar la seva mort. Així, uns dies més tard, se'l sotmet a un "auto de fe" públic a la plaça toledana de Zocodóver. 

Davant la multitud, a qui l'execució ha de servir d'exemple -o potser distracció- Arquer és portat amb "capirote", "sambenito" i emmordassat. Un cop allí, sorgeixen discrepàncies sobre com cal ajusticiar a Arquer: normalment, els acusats acabaven confessant i, per això, se'ls concedia d'estrangular-los abans de cremar-los, ara, com que el "heretge" es negava a confessar, hom reclamava que se'l cremés viu. Davant dels dubtes, segons explica l'acta de la Inquisició, fou ferit amb una alabarda i, mentre es regirava moribund, llençat a la foguera. D'aquesta manera acaba la vida d'un dels erudits més importants de la Sardenya hispànica. Queda la incògnita de si realment s'havia fet luterà en els seus viatges al cor d'Europa o si, senzillament, era un home coherent amb les seves idees a qui s'havia eliminat amb el pretext de la religió.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Cròniques de Sardenya] També us pot interessar...
> Més enllà de l'Alguer: el llegat català a Sardenya 
> L'Alguer i Sardenya durant la Guerra de Successió (1708-1718)